DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của iCAD Inc.

iCAD, Inc. provides image analysis and workflow solutions that enable radiologists and other healthcare professionals to identify pathologies and pinpoint cancer earlier.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
iCAD Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ICAD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Technical & System Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology