DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Intercept Pharma

Intercept is a biopharmaceutical company focused on the development and commercialization of novel therapeutics to treat non-viral, progressive liver diseases, including primary biliary cholangitis (PBC), nonalcoholic steatohepatitis (NASH), primary sclerosing cholangitis (PSC) and biliary atresia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Intercept Pharma

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ICPT

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare