DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của InterDigital Communications

InterDigital Communications Corporation develops advanced wireless technologies and products that drive voice and data communications.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
InterDigital Communications

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IDCC

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Wireless Communications

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology