DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Industrial Logistics Properties Trust

Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) is a real estate investment trust (REIT) formed to own and lease industrial and logistics properties throughout the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Industrial Logistics Properties Trust

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ILPT

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Industrial

LĨNH VỰC / SECTOR
Services