DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của iMedia Brands, Inc.

iMedia Brands, Inc. (Nasdaq: IMBI) is a leading interactive media company that manages a growing portfolio of niche television networks, niche advertisers and complementary media services. Its brand portfolio spans multiple business models and product categories and includes television networks such as ShopHQ, Bulldog Shopping Network, ShopHQ Health, Shop LaVenta and Media Commerce Services … More such as Float Left Interactive and i3PL Services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
iMedia Brands, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IMBI

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods