DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Immersion

Immersion Corporation develops, manufactures, licenses, and supports a range of hardware and software technologies and products that enhance digital devices with touch interaction.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Immersion

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IMMR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Computer Peripherals

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology