DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Immunomedics, Inc.

Immunomedics, Inc., a biopharmaceutical company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of monoclonal, antibody-based products for the treatment of cancer, autoimmune, and other serious diseases in the United States and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Immunomedics, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IMMU

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare