DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của International Money Express, Inc.

At International Money Express, Inc. (NASDAQ: IMXI), the customer is at the center of everything they do. They use proprietary technology that enables consumers to send money primarily from the United States to 17 countries in Latin America and the Caribbean, including Mexico and Guatemala, and seven countries in Africa and two in Asia. They offer the electronic movement of money to their … More customers through their network of sending and paying agents and company-operated stores located in all 50 states, the District of Columbia and Puerto Rico, and throughout Latin America, the Caribbean and selected countries in Africa and Asia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
International Money Express, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IMXI

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Information Technology Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.