DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Inovalon Holdings

Inovalon is a leading technology company that combines advanced, cloud-based data analytics, and data-driven intervention platforms to achieve meaningful insight and impact in clinical and quality outcomes, utilization, and financial performance across the healthcare landscape.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Inovalon Holdings

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
INOV

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Healthcare Information Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology