DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Ideal Power

Ideal Power Inc. (NASDAQ: IPWR) has developed a novel, patented power conversion technology called Power Packet Switching Architecture™ (P. PPSA improves the size, cost, efficiency, flexibility and reliability of electronic power converters.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Ideal Power

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IPWR

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Machinery

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods