DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của iRobot Corporation

iRobot Corporation designs, builds, and markets robots for the consumer, defense and security, telemedicine, and mobile video collaboration markets worldwide. The company operates through two segments, Home Robots, and Defense and Security Robots. It provides consumer products, such as floor vacuuming, automatic floor mopping, floor scrubbing, and pool and gutter cleaning robots.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
iRobot Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IRBT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Appliances

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods