DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Investar Holding Corp

Investar Holding Corporation, headquartered in Baton Rouge, Louisiana, provides full banking services, excluding trust services, through its wholly-owned banking subsidiary, Investar Bank, a Louisiana-chartered bank.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Investar Holding Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ISTR

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Southwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial