DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của JetBlue Airways Corporation

JetBlue Airways Corporation provides passenger air transportation services in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
JetBlue Airways Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JBLU

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional Airlines

LĨNH VỰC / SECTOR
Services