DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của J&J Snack Foods Corp.

J&J Snack Foods Corp. manufactures nutritional snack foods, as well as distributes frozen beverages to the food service and retail supermarket industries in the United States, Mexico, and Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
J&J Snack Foods Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JJSF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Processed & Packaged Goods

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods