DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Juniper Networks Inc.

Juniper Networks, Inc. designs, develops, and sells products and services that provide network infrastructure used for the deployment of services and applications over a single Internet Protocol (IP) based network worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Juniper Networks Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JNPR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Networking & Communication Devices

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology