DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Johnson Outdoors Inc.

Johnson Outdoors Inc. designs, manufactures, and markets seasonal outdoor recreation products used for fishing, diving, paddling, hiking, and camping primarily in the United States, Canada, Europe, and the Pacific Basin.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Johnson Outdoors Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JOUT

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Sporting Goods

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods