DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Coffee Holding Co.Inc.

Coffee Holding Co., Inc. engages in manufacturing, roasting, packaging, marketing, and distributing roasted and blended coffees in the United States and Canada. The company offers products in three categories: wholesale green coffee, private label coffee, and branded coffee.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Coffee Holding Co.Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
JVA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Processed & Packaged Goods

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.