DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Kaiser Aluminum Corporation

Kaiser Aluminum Corporation produces and sells semi-fabricated specialty aluminum products primarily in the United States and Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Kaiser Aluminum Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KALU

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Aluminum

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials