DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Kelly Services Inc.

Kelly Services, Inc. provides workforce solutions to various industries worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Kelly Services Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
KELYA

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Staffing & Outsourcing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services