DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của LivaNova PLC

LivaNova PLC is a global medical technology company built on nearly five decades of experience and a relentless commitment to improve the lives of patients around the world. LivaNova’s advanced technologies and breakthrough treatments provide meaningful solutions for the benefit of patients, healthcare professionals and healthcare systems.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
LivaNova PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LIVN

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Practitioners

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare