DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của LKQ Corp.

LKQ Corporation, together with its subsidiaries, provides replacement parts, components, and parts needed to repair vehicles, primarily cars and trucks in the United States and Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
LKQ Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LKQX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Auto Parts Wholesale

LĨNH VỰC / SECTOR
Services