DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Manhattan Bridge Capital

Manhattan Bridge Capital offers short-term, secured, non–banking or “hard money” loans to real estate investors in Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan and Staten Island as well as Long Island and Westchester county to fund their acquisition of properties located in the New York Metropolitan area.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Manhattan Bridge Capital

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LOAN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Credit Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial