DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Logitech International SA

Logitech International S.A. designs, manufactures, and markets hardware and software products that enable digital navigation, music and video entertainment, gaming, social networking, audio, and video communication over the Internet, video security, and home-entertainment control.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Logitech International SA

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LOGI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Computer Peripherals

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology