DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Manhattan Associates, Inc.

Manhattan Associates, Inc. develops and provides software solutions for the planning and execution of supply chain activities.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Manhattan Associates, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MANH

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Application Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology