DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của ManTech International Corp.

ManTech International Corporation provides technologies and solutions for national security programs in the United States and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ManTech International Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MANT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Security Software & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology