DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Matthews International Corporation

Matthews International Corporation designs, manufactures, and markets memorialization products and brand solutions for the cemetery and funeral home industries in the United States, Mexico, Canada, Europe, Australia, and Asia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Matthews International Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MATW

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Metal Fabrication

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods