DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Mercantile Bank Corp.

Mercantile Bank Corporation operates as the holding company for Mercantile Bank of Michigan that provides commercial and retail banking products and services primarily to small-to medium-sized businesses and individuals.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mercantile Bank Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MBWM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Midwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial