DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Microchip Technology Inc.

Microchip Technology Inc. (NASDAQ: MCHP) is a leading provider of microcontroller, mixed-signal, analog and Flash-IP solutions, providing low-risk product development, lower total system cost and faster time to market for thousands of diverse customer applications worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Microchip Technology Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MCHP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor- Memory Chips

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology