DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Marchex Inc.

Marchex, Inc. operates as a call advertising and small business marketing company. The company's products, services, and technologies enable advertisers to reach consumers across mobile, online, and offline sources.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Marchex Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MCHX

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Marketing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services