DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Magellan Health Services Inc.

Magellan Health Services, Inc. provides managed behavioral healthcare, radiology benefits management, specialty pharmaceutical management, and Medicaid administration products and services in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Magellan Health Services Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MGLN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Health Care Plans

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare