DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của MGP Ingredients Inc.

MGP Ingredients, Inc. produces and sells distillery and ingredients products in the United States, Japan, Canada, Europe, and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MGP Ingredients Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MGPI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Processed & Packaged Goods

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods