DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của McGrath RentCorp

McGrath RentCorp operates as a business-to-business rental company in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
McGrath RentCorp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MGRC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Rental & Leasing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services