DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Maiden Holdings, Ltd.

Maiden Holdings Ltd. provides non-catastrophe inland marine and property coverage reinsurance solutions to the regional and specialty insurers in the United States and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Maiden Holdings, Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MHLD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial