DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Mitcham Industries Inc.

Mitcham Industries, Inc., engages in the leasing, sale, and service of geophysical and other equipment to the seismic industry worldwide. The company operates in two segments, Equipment Leasing and Seamap.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mitcham Industries Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MIND

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Rental & Leasing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services