DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Mobile Mini, Inc.

Mobile Mini, Inc. provides portable storage solutions in North America, the United Kingdom, and the Netherlands.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mobile Mini, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MINI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Rental & Leasing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services