DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của MKS Instruments, Inc.

MKS Instruments, Inc. is a global provider of instruments, subsystems and process control solutions that measure, control, power, monitor, and analyze critical parameters of advanced manufacturing processes to improve process performance and productivity.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MKS Instruments, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MKSI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Scientific & Technical Instruments

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology