DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của MarketAxess Holdings Inc.

Marketaxess Holdings Inc. operates an electronic trading platform that enables fixed-income market participants to trade corporate bonds and other types of fixed-income instruments worldwide. Its multi-dealer trading platform allows its institutional investor clients to request competing and executable bids or offers from its broker-dealer clients, and execute trades with the broker-dealer of their choice.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MarketAxess Holdings Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MKTX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Investment Brokerage - National

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial