DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Martin Midstream Partners LP

Martin Midstream Partners L.P. collects, transports, stores, and markets petroleum products and by-products in the United States Gulf Coast region.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Martin Midstream Partners LP

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MMLP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials