DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của MannKind Corporation

MannKind Corporation, a development stage biopharmaceutical company, engages in the discovery, development, and commercialization of therapeutic products for diabetes and cancer in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MannKind Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MNKD

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare