DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của MediciNova Inc.

MediciNova, Inc., a biopharmaceutical company, engages in the acquisition and development of small-molecule therapeutics for the treatment of serious diseases for the United States market.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MediciNova Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MNOV

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare