DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Monro Muffler Brake Inc.

Monro Muffler Brake, Inc. provides automotive undercar repair and tire services in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Monro Muffler Brake Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MNRO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Auto Parts

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods