DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Monster Beverage Corp

Monster Beverage Corporation is a holding company and conducts no operating business except through its consolidated subsidiaries.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Monster Beverage Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MNST

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Beverages - Soft Drinks

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods