DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của MidWestOne Financial Group, Inc.

MidWestOne Financial Group, Inc. operates as the holding company for MidWestOne Bank that provides various banking product and services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MidWestOne Financial Group, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MOFG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Southwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial