DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của MoSys Inc.

MoSys, Inc. designs, develops, markets, and licenses embedded memory intellectual property (IP) used by the semiconductor industry and communications, networking, and storage equipment manufacturers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MoSys Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MOSY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor - Integrated Circuits

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology