DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Mercury Computer Systems Inc.

Mercury Computer Systems, Inc. designs, manufactures, and markets high-performance embedded, real-time digital signal and image processing systems and software for specialized defense and commercial computing markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mercury Computer Systems Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MRCY

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Computer Peripherals

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology