DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Marten Transport Ltd.

Marten Transport, Ltd. operates as a temperature-sensitive truckload carriers in the United States, Canada, and Mexico.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Marten Transport Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MRTN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Trucking

LĨNH VỰC / SECTOR
Services