DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Microsoft Corporation

Founded in 1975, Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) is the leading platform and productivity company for the mobile-first, cloud-first world, and its mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Microsoft Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MSFT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Application Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology