DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Matrix Service Co.

Matrix Service Company provides engineering, fabrication, construction, and maintenance services primarily to oil, gas, power, petrochemical, industrial, and mining and minerals markets principally in the United States and Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Matrix Service Co.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MTRX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Heavy Construction

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods