DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của MACOM Technology

MACOM Technology Solutions Inc. (www.macom.com) supplies key enabling technologies for the Cloud Connected Apps Economy and Modern Networked Battlefield.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MACOM Technology

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MTSI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor - Broad Line

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology