DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Microvision Inc.

MicroVision, Inc. engages in the development of miniature laser display and imaging engines based upon its proprietary PicoP display engine technology.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Microvision Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MVIS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Electronics

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology